گلخانه

کنترل هوشمند ومانیتورینگ سالن گلخانه

با توجه یه افزایش قیمت حاملهای انرژی و

بدنبال آن افزایش هزینه های تولید در واحدهای

تولیدی گلخانه های صنعتی وبهبود راندمان

تولید  ، شرکت مدیریت ساختمان البرز از پیشگامان

سیستمهای کنترل و مانیتورینگ تاًسیسات دارای

تاًیید عملکرد سیستم از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت…