مصرف بهینه انرژی نه تنها راهکاری برای کاهش هزینه‌ها است
بلکه یک وظیفه اجتماعی است