کنترل هوشمند هواساز وایر واشر

با قابلیت کنترل تحت شبکه B.M.S ساختمان

امروزه هواسازها به جرئی جدایی ناپذیر از تهویه به

خصوص در ساختمان ها و مجتمع های بزرگ تبدیل

شده اند. علی رغم تهویه مناسب و امکان فراهم نمودن

شرایط ایدآل در جهت سرمایش و گرمایش، این تجهیزات

نیز با افزایش بار و…