کنترل هوشمند سرمایش

مناسب جهت چیلرهای تراکمی وجذبی

در ساختمانهايي كه سيستم سرمايشي آن از نوع تراكمي(چیلر) است

سهم عمده اي از مصرف انرژي الكتريكي را به خود اختصاص داده اند . به

طوريكه با بررسي ميداني از 50 ساختمان اداري تجاري در سطح استان تهران

مشخص گرديد كه بالغ بر 35 % برق مصرفي سالانه اين ساختمانها صرف فرآيند

توليد و توزيع سرما در ساختمان مي شود .در صورتیکه…