کنترل هوشمند گرمایش

مناسب برای محیط ای اداری و مسکونی

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، سامانه ای است

که از طریق آن تجهیزات داخل موتورخانه متناسب با نیاز

حرارتی داخل ساختمان به کارگرفته می شوند، تشخیص

این نیاز از طریق سنسورهای تعبیه شده…