تابلو های قدرت و اینورتر

حفاظت موتور در مقابل افزایش ولتاژ و جلوگیری از آسیب دیدن موتور