کنترل هوشمند ومانیتورینگ موتورخانه مرکزی

با قابلیت کنترل تحت شبکهB.M.S ساختمان